Biuro Rzeczoznawców i Biegłych

 

wykonuje w zakresie szeroko pojętego budownictwa, prawa budowlanego i podatkowego, technologii robót budowlanych wykończeniowych i konstrukcyjnych, konstrukcji budowlanych, kwalifikowania obiektów budowlanych, wszelkiego rodzaju opracowania eksperckie.

 

 Opracowujemy ekspertyzy budowlane, opinie techniczne, weryfikujemy jakość i prawidłowość realizacji robót budowlanych oraz ich zgodności z dokumentacją. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych ze szkodami górniczymi i procesami odszkodowawczymi. Posiadamy w swoim bogatym dorobku wiele opracowań książkowych i artykułów w prasie fachowej związanych między innymi z projektowaniem budynków i obiektów budowlanych na terenach górniczych, szkód górniczych, określeniem związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy ruchem zakładu górniczego a uszkodzeniami budynków. Wśród licznych publikacji znajdują się opracowania dotyczące  Diagnostyki budynków, Sztuki budowlanej, Opinii i ekspertyz sądowych z zakresu budownictwa, Biegłych sądowych, Ekspertyz technicznych, Kontroli okresowych stanu technicznego budynków, Robót ziemnych, Procesów inwestycyjnych, Zużycia technicznego budynków i budowli i wiele innych.  Książki dostępne są na naszych stronach. Biuro zatrudnia Rzeczoznawców Budowlanych, Rzeczoznawców Państwowej Inspekcji Handlowej do spraw jakości produktów i usług oraz Rzeczoznawców Majątkowych, Rzeczoznawców kosztorysowych, Rzeczoznawców do spraw BHP, Rzeczoznawców mykologicznych, Biegłych Skarbowych i innych

          

 W zakresie swojej działalności Biuro realizuje opinie i ekspertyzy dotyczące kwalifikacji budynków i budowli jak również urządzeń budowlanych i technicznych w myśl art. 3 Ustawy Prawo Budowlane w związku z Ustawą o Podatkach i Opłatach Lokalnych. Opinie realizowane między innymi na podstawie Art.197 §1 i §2 Ordynacji podatkowej. W przypadku gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ podatkowy może powołać na biegłego osobę dysponującą takimi wiadomościami, w celu wydania opinii.”

Realizujemy również wszelkiego rodzaju Kontrole obiektów budowlanych w trakcie ich użytkowania, Przeglądy okresowe, Ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części wynikające z ustawy Prawo Budowlane art. 62. Wykonujemy również pełną diagnostykę budowlaną budynków, budowli i ich części wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi w przypadku konieczności wykonania wzmocnień i modernizacji, analizami ekonomicznymi, określeniem kosztów modernizacji i innych związanych.

Pomagamy również w ocenie stanu technicznego budynków, obiektów budowlanych, lokali przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości. Analizujemy stan techniczny i wskazujemy ewentualne wydatki jakie będzie musiał ponieść kupujący w najbliższym czasie od zakupu budynków jednorodzinnych, wielorodzinnych, przemysłowych,  magazynowych i produkcyjnych. Usługi realizujemy w Polsce i zagranicą.

Biuro w swej działalności wykonuje również na potrzeby Sądów, Prokuratur, Policji, organów procesowych firm budowlanych inwestorów i osób prywatnych i innych opinie i ekspertyzy w zakresie:

 • Zabezpieczenie materiałów dowodowych poprzez skanowanie laserowe 3D w postępowaniach przed sądowych i sądowych.
 • Zabezpieczenie terenu miejsc zdarzeń poprzez skanowanie 3D (wypadki, pożary, katastrofy, przerwane prace i inne)
 • Pobieranie próbek materiałów budowlanych celem badań fizykochemicznych
 • Technologii robót budowlanych wykończeniowych i konstrukcyjnych.
 • Konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych - realizacja i projektowanie.
 • Diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg.
 • Utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych.
 • Wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen i orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót budowlanych.
 • Ocena projektów architektoniczno-budowlanych.
 • Podziały budynków.
 • Określania kosztów wycen robót budowlanych, odszkodowań,
 • Opracowania z zakresu Szkód Górniczych, projektów, oceny zabezpieczeń, oceny wartości szkód, itp.
 • Zgodności realizacji robót z Zasadami Wiedzy Technicznej i Sztuki Budowlanej
 • Analizy katastrof budowlanych, określenie przyczyn.
 • Koreferaty do opinii i ekspertyz budowlanych

Realizujemy zabezpieczenia materiałów dowodowych najnowocześniejszą technologią na świecie w postaci skanowania laserowego 3D we wszelkiego rodzaju postępowaniach sądowych i przed sądowych jak również cywilnych gdzie zachodzi konieczność zachowania stanu obiektu i terenu miejsc zdarzeń do dalszej analizy np.:( wypadki, pożary, katastrofy, przerwane prace budowlane i wiele innych). Skanowanie laserowe 3D w nowoczesnym budownictwie znajduje  coraz więcej zastosowań a wyniki skanowania w formie znacznej liczby punktów pomiarowych, tzw. chmury danych, dają możliwość szybkiego i szczegółowego odwzorowanie skanowanych obiektów.

 W przypadku konieczności realizacji badań elementów budowlanych posiadamy zaplecze do realizacji pobierania próbek materiałów budowlanych celem dalszych badań fizykochemicznych i weryfikacji jakości i parametrów materiałów ich zgodności z dokumentacją i specyfikacjami.

Poniżej przedstawiamy zakres działalności Biura Rzeczoznawców i Biegłych:

 • Ekspertyzy budowlane.
 • Ekspertyzy i opinie przed sądowe.
 • Opinie techniczne.
 • Orzeczenia, raporty i analizy prawno-budowlane.
 • Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.
 • Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.
 • Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.
 • Analizy uszkodzeń na Szkodach Górniczych.
 • Diagnostyka budowlana.
 • Opinie sądowe.
 • Opinie przed sądowe.
 • Zabezpieczanie materiałów dowodowych.
 • Pobieranie próbek materiałów budowlanych w celu weryfikacji właściwości fizyko-chemicznych
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych.
 • Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.
 • Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane,
 • Kwalifikacje budynków i budowli
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne.
 • Raporty w zakresie inwestycji budowlanych
 • Monitoring budów i inwestycji
 • Odbiory techniczne budynków
 • Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
 • Prowadzenie spraw.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .
 • Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne.
 • Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy, izolacje termiczne i przeciw wilgociowe, utwardzenia terenów kostką brukową itp.
 • Drogi i sieci zewnętrzne
 • Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia robót budowlanych.
 • Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.
 • Nadzór nad realizacją procesu inwestycji budowlanych.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Procedury administracyjne.
 • Operaty Szacunkowe
 • Wycena nieruchomości
 • Ekspertyzy PPOŻ
 • Inne

Skontaktuj się z nami i przedstaw swój problem a my ustalimy zakres, wartość opracowania i termin realizacji. Określenie zakresu opracowania i przedstawienie oferty jest bezpłatne i niezobowiązujące.

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013