Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku.


Nasze Biuro posiada zespół inżynierów posiadających stosowne uprawnienia i przynależność do izb inżynierów pozwalające wykonywać świadectwa charakterystyki energetycznej. Obowiązek sporządzenia Świadectwa Charakterystyki Energetycznej wprowadzony został w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009r. , jako zapisy w art. 5 pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane 

 

Regulacje prawne wprowadzające certyfikację

Tekst ujednolicony ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414)

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 r. w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla osób ubiegających się o uprawnienie do sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową (Dz. U. z 2008 r. Nr 17, poz. 104)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1240)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1239)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1513)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 201, poz. 1238)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514)
 • Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków

 

Budynki ktore  muszą posiadać świadectwo

 • Każdy budynek oddawany do użytkowania oraz podlegający zbyciu lub wynajmowi.
 • Budynków użyteczności o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2(tj. dworce, szkoły, lotniska, muzea, hipermarkety) Dla tych budynków wymagane jest, aby świadectwo było umieszczone przy głównym wejściu.
 • Budynek po modernizacji, wskutek której zmieniła się charakterystyka cieplna budynku (tj. wymiana okien, termomodernizacja)
 • Mieszkanie
 • Lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową (tj. wynajmowany lokal w kamienicy)

Budynki zwolnione z posiadania świadectwa

 • Budynki podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Budynki kultu religijnego
 • Budynki użytkowane nie dłużej niż 4 m-ce w skali roku lub 2 lata ciągiem w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane
 • Budynku niemieszkalne służące gospodarce rolnej
 • Budynki przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2*rok
 • Budynki wolnostojące o powierzchni użytkowej nie większej niż 50 m2
 • tzw. lofty

Więcej informacji z zakresu Świadectw Charakterystyki energetycznej uzyskacie Państwo pod nr:

dr. inż. Krzysztof Michalik

tel. 602 326 161

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

mgr inż. Tomasz Gąsiorowski

tel. 608 391 646

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013