DR INŻ.KRZYSZTOF MICHALIK

 

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

                       

WYKŁADOWCA

WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ W KATOWICACH

EKSPERT Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

UPRAWNIONY INŻYNIER BUDOWNICTWA

BIEGŁY SKARBOWY Z ZAKRESU BUDOWNICTWA I INŻYNIERII LĄDOWEJ

  DR. INŻ. KRZYSZTOF MICHALIK

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

 W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA,REALIZACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

 I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH

USTANOWIONY PRZEZ WOJEWODĘ KATOWICKIEGO UPR.NR NR 8/98

GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE

WPIS DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCÓW BUDOWLNYCH NR 116/98/R

UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR 611/84,626/86,393/85,58/86

CZŁONEK ŚLASKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA SLK/BO/8495/13 

RZECZOZNAWCA DO SPRAW JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG W ZAKRESIE BUDOWNICTWA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI HANDLOWEJ NR 00116

CZŁONEK MAŁOPOLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA, POLSKIEGO ZAWIĄZKU INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

 

                                                          
 

Zakres działania dla Rzeczoznawcy Budowlanego:

Ekspertyzy budynków ,obiektów budowlanych i inżynieryjnych

Opinie przed sądowe

Oceny stanu technicznego

Ocena projektów budowlanych, konstrukcyjnych, zakresu robót i prawidłowości ich wykonania

Raporty i sprawdzenia zaawansowania inwestycji.

Awarie i uszkodzenia budynków i budowli

Diagnostyka budowlana, badanie betonów, drewna materiałów wykończeniowych.

Szkody górnicze.

Technologia robót budowlanych.

Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych

Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne

Wycena robót budowlanych

Kosztorysy budowlane wartość robót.

Kosztorysy dla Banków.

Odszkodowania.

Kwalifikacje budynków i budowli

Podziały budynków,

Wydzielenie samodzielnych lokali

Świadectwa energetyczne

Charakterystyki energetyczne.

Monitoring budów i inwestycji

Odbiory techniczne ,przeglądy okresowe budynków i budowli.

Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.

Prowadzenie spraw.

Interpretacja przepisów z zakresu Prawa Budowlanego.

Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .

Obiekty:

Budynki, budowle,

Drogi

Sieci zewnętrzne

Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych

Technologia robót budowlanych.

Zabezpieczenia budynków na oddziaływania górnicze i sejsmiczne.

Realizacja inwestycji budowlanych PB i WT,

Odpowiedzialność zawodowa

Procedury administracyjne.

Instytucje:

Osoby prywatne

Przedsiębiorstwa

Rzecznik praw konsumenta,

Kancelarie prawne

Nadzór budowlany,

Zarządy budynków ,

Projektanci ,Biura Projektowe

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Urząd Skarbowy

Badania konstrukcji ,materiałów budowlanych i pomiary:

1.Badanie betonu, lokalizacja zbrojenia .

2.Badanie drewna konstrukcyjnego.

3.Badanie wilgotności pomieszczeń, elementów wykończeniowych   i materiałów budowlanych.

4.Badanie natężenia oświetlenia.

5.Badanie przewodów wentylacyjnych i dymowych.

6.Pomiary budynków i obiektów.

7.Inwetarzyzacje fotograficzne obiektów -cyfrowe.

8.Inwentaryzacje termowizyjne budynków.

9.Kompletny zestaw urządzeń diagnostycznych i pomiarowych.

Uprawnienia budowlane:

 1.Uprawnienia i nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej obejmującej projektowanie i wykonawstwo konstrukcji ustrojów budowlanych, robót wykończeniowych i ogólnobudowlanych  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział  Architektury i  Urbanistyki decyzja nr 8/98 z dnia 24.03.2004

2. Uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego  w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w  projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji ustrojów budowlanych  Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie   decyzja nr 116/98 z dnia 05.05.1998 r. wpis do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych nr 116/98/R.

3.Uprawnienia budowlane nr 611/84  z dnia 14.11.1984 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego

4.Uprawnienia budowlane nr 393/85  z dnia 30.10.1985 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

5.Uprawnienia budowlane nr 58/86  z dnia 10.01.1986 w specjalności konstrukcyjno -inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego  .

6.Uprawnienia budowlane nr 629/86  z dnia 17.12.1986 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w zakresie projektowania bez ograniczeń  Urząd Wojewódzki w Katowicach, Wydział Planowania Przestrzennego, Urbanistyki , Architektury i Nadzoru Budowlanego.

Kwalifikacje ,kursy i szkolenia:

1.Kurs  w zakresie organizacji i zarządzania budową - Ministerstwo Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej  i Komunalnej ,Instytut  Organizacji,  Zarządzania  i Ekonomiki Przemysłu Budowlanego ORGBUD, Kielce

2.Państwowy Kurs Budownictwa  dla personelu inżynieryjno-technicznego w zakresie spawalnictwa  III stopnia Ośrodek Szkolenia Budowlanego Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu      Materiałów Budowlanych w Gliwicach

3.Kurs specjalistyczny w zakresie  szacowania nieruchomości Agencja Usług Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promiks”, Katowice

4.Kurs dla kadry kierowniczej i dozoru technicznego w zakresie bezpieczeństwa Zakład Doskonalenia zawodowego w Katowicach, Rejonowy Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Chrzanowie

5.Kurs dla projektantów-specjalistów opiniujących dokumentację projektową w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Naczelna Organizacja Techniczna w Warszawie ,Oddział w  Katowicach

6.Wykładowca akademicki Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na Wydziale Architektury, Budownictwa i Sztuk Użytkowych w zakresie: Technologii Robót Budowlanych, Budownictwa Miejskiego i Zabezpieczenia Budynków na Oddziaływania Górnicze

Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze

Dz.U. 2011 nr 87 poz. 488

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 kwietnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1597

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości

Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane

Dz.U. 1995 nr 102 poz. 506

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

M.P. 1995 nr 35 poz. 417

Zarządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 15 maja 1995 r. w sprawie należności świadków, biegłych i specjalistów w postępowaniu kontrolnym.

Dz.U. 1995 nr 10 poz. 47

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy rozbiórkach nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych oraz udzielania pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części.

Dz.U. 1995 nr 3 poz. 13

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 1995 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia list usług podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w wysokości 7%, usług zwolnionych od tego podatku oraz towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia podatkowe.

Dz.U. 1994 nr 114 poz. 552

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 12 października 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych.

Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Dz.U. 1993 nr 132 poz. 635

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1993 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych.

Dz.U. 1993 nr 3 poz. 12

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz opiniowania dokumentacji projektowej.

Dz.U. 1988 nr 42 poz. 334

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 20 grudnia 1988 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

M.P. 1987 nr 24 poz. 196

Zarządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z dnia 25 lipca 1987 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i wysokości stawek wynagrodzeń rzeczoznawców za opracowanie ocen i opinii.

Dz.U. 1986 nr 26 poz. 127

Rozporządzenie Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z dnia 4 lipca 1986 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Dz.U. 1986 nr 3 poz. 24

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 19 grudnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania uprawnień rzeczoznawcy do spraw sanitarno-higienicznych oraz zasad i trybu opiniowania przez rzeczoznawców dokumentacji projektowej.

M.P. 1985 nr 37 poz. 253

Zarządzenie Ministra - Kierownika Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 7 listopada 1985 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od biegłych biorących udział w postępowaniu wodnoprawnym.

Dz.U. 1980 nr 22 poz. 82

Ustawa z dnia 8 października 1980 r. o Najwyższej Izbie Kontroli.

Dz.U. 1977 nr 8 poz. 34

Rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 lutego 1977 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa komunikacyjnego.

M.P. 1976 nr 29 poz. 127

Uchwała nr 124 Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 1976 r. w sprawie usprawnienia systemu ocen produkcji rolniczej.

Dz.U. 1976 nr 15 poz. 96

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 1 kwietnia 1976 r. w sprawie trybu ustanawiania rzeczoznawców budowlanych dla budownictwa w dziedzinie gospodarki wodnej.

Dz.U. 1976 nr 14 poz. 90

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 marca 1976 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i uprawnień inspektorów-rzeczoznawców i inspektorów społecznych Najwyższej Izby Kontroli oraz zasad wynagradzania inspektorów-rzeczoznawców.

Dz.U. 1975 nr 23 poz. 128

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 11 czerwca 1975 r. w sprawie zmian w organizacji Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Dz.U. 1975 nr 22 poz. 121

Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 czerwca 1975 r. w sprawie przejęcia przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego uprawnień organów administracji państwowej stopnia powiatowego dotyczących samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

M.P. 1975 nr 14 poz. 86

Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 15 kwietnia 1975 r. w sprawie ustanawiania i wynagradzania biegłych w postępowaniu wodnoprawnym.

Dz.U. 1975 nr 8 poz. 46

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

M.P. 1975 nr 6 poz. 35

Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 lutego 1975 r. w sprawie trybu uzgadniania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych.

Dz.U. 1972 nr 32 poz. 222

Rozporządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu z dnia 28 lipca 1972 r. w sprawie zasad i trybu powoływania oraz zakresu działania rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorców.

Dz.U. 1969 nr 26 poz. 207

Rozporządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 25 sierpnia 1969 r. w sprawie organizacji i trybu postępowania organów Państwowej Inspekcji Handlowej.

M.P. 1967 nr 42 poz. 201

Uchwała nr 178 Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1967 r. w sprawie zasad organizacji rzeczoznawstwa.

M.P. 1956 nr 38 poz. 444

Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 23 marca 1956 r. w sprawie wysokości i zasad wypłacania wynagrodzenia dla członków komisji rzeczoznawców, działających przy państwowych inspektorach sanitarnych.

Dz.U. 1922 nr 52 poz. 476

Rozporządzenie Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 1922 r. o znawcach, powołanych do oceniania przedmiotów majątkowych celem opodatkowania spadków i darowizn.

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013