Biuro Rzeczoznawców i Biegłych wykonuje

w zakresie technologii robót  budowlanych, konstrukcji budowlanych, prawa budowlanego:

 

 • Opinie sądowe.
 • Opinie przedsądowe.
 • Zabezpieczanie materiałow dowodowych.
 • Pobieranie próbek materiałow budowlanych w celu weryfikacji właściwości Fizyko-Chemicznych
 • Opinie techniczne.
 • Ekspertyzy budowlane.
 • Ekspertyzy i opinie przed sądowe.
 • Orzeczenia ,raporty i analizy prawno-budowlane.
 • Oceny stanu technicznego wszelkich budynków projektów obiektów budowlanych.
 • Oceny projektów budowlanych, konstrukcyjnych.
 • Badanie awarie, uszkodzeń budynków i budowli.
 • Analiza uszkodzeń na Szkodach Górniczych.
 • Diagnostykę budowlaną.
 • Kwalifikacja robót budowlanych, inwestycyjnych i remontowych
 • Wadliwie wykonane roboty budowlane: przygotowawcze ,wykończeniowe, konstrukcyjne
 • Wycena robót budowlanych.
 • Kosztorysy budowlane, ustalenie wartość robót do odszkodowania.
 • Odszkodowania za wadliwie wykonane roboty budowlane.
 • Kwalifikacje budynków i budowli
 • Podziały budynków,
 • Wydzielenie samodzielnych lokali mieszkalnych i usługowych.
 • Świadectwa energetyczne
 • Charakterystyki energetyczne.
 • Raporty w zakresie inwestycji budowlanych
 • Monitoring budów i inwestycji
 • Odbiory techniczne budynków
 • Występowanie przed Nadzorem Budowlanym.
 • Prowadzenie spraw.
 • Koreferaty ekspertyz ,opinii inżynierów, rzeczoznawców i biegłych z zakresu budownictwa .
 • Budynki, budowle, mieszkania, budynki wielorodzinne, osiedla mieszkaniowe,
 • lokale mieszkalne.
 • Wszelkie elementy konstrukcyjne i budowlane: fundamenty, ściany, stropy, dachy,izolacje termiczne i przeciw wilgociowe.
 • Drogi i sieci zewnętrzne
 • Projekty, ocena projektów i rozwiązań technicznych
 • Technologia robót budowlanych.
 • Uszkodzenia budynków wynikających z oddziaływań górniczych i sejsmicznych.
 • Realizacja inwestycji budowlanych.
 • Odpowiedzialność zawodowa.
 • Procedury administracyjne.
 • Operaty Szacunkowe
 • Wycena nieruchomości
 • Ekspertyzy PPOŻ

1. Ekspertyzy budowlane, raporty, analizy.

- ekspertyzy budowlane, orzeczenia budowlane, opinie techniczne, badania i ocena stanu technicznego ,diagnostyka konstrukcji ,materiałów budowlanych, ocena wadliwie wykonanych prac  budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, remontowych.

- w zakresie projektowania i wykonawstwa, roboty wykończeniowe i ogólno budowlane, konstrukcyjne

- roboty   konstrukcyjno-inżynieryjne ocena i badanie stanu technicznego w zakresie dróg, typowych przepustów i mostów, lotniskowych dróg startowych i manipulacyjnych

- roboty  instalacyjno-inżynieryjnych ocena i badanie stanu technicznego w zakresie sieci wodociągowych ,kanalizacyjnych i cieplnych uzbrojenia terenu

2. Analizy i raporty w zakresie:

- badanie zastosowanych materiałów budowlanych, wykonywanie badań elementów konstrukcyjnych betonu i drewna, atestów, świadectw dopuszczenia etc.

- badanie konstrukcji budynków żelbetowych, stalowych, drewnianych

- prawidłowości, jakości zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych i remontowych,

- zgodności wykonania projektów i robót budowlanych z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i budowlanej,

- oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenie uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych,

- przyczyn uszkodzeń, awarii, katastrof budowlanych,

- przeglądy okresowe ,kontrola techniczna  obiektów budowlanych,

- dokumentów formalno-prawnych w zakresie Prawa Budowlanego, Norm Budowlanych, Warunków Technicznych

- sprawdzenie, koreferaty do opinii wykonywanych przez biegłych sadowych, rzeczoznawców, projektantów,osób pełniących samodzielne funkcje techniczne

- ocena prowadzenia budów przez kierowników budów i inspektorów nadzoru inwestorskiego

3. Przeglądy i kontrole.

Przeglądy okresowe, kontrole techniczne budynków, budowli, obiektów budowlanych sieci lokali mieszkalnych odbiory techniczne zgodnie z art. 62 Ustawy Prawo Budowlane :

- okresowe kontrole, co najmniej raz w roku, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

- okresowe kontrole, co najmniej raz na 5 lat, polegające na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego    otoczenia,

- wyłączenie z użytkowania obiektów

- odbiory końcowe, przywrócenie do użytkowania

- wadliwości przeglądów ,odbiorów etc.

4. Opinie  przed sądowe.

- robót budowlanych, wykończeniowych i ich technologii, w szczególności w zakresie izolacji, dachów, fundamentowania,

- budowy obiektów i konstrukcji budowlanych,

- zgodności wykonania robót budowlanych z umową i zasadami sztuki budowlanej,

- nawierzchni drogowych z kostki brukowej,

- sprawowanego nadzoru budowlanego,

- oceny stanu technicznego, zużycia, stwierdzenia uszkodzeń konstrukcji i obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

- analizy przyczyn katastrof budowlanych, awarii konstrukcji w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

- kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych w zakresie konstrukcyjno-budowlanym,

- analizy błędów administracyjnych w zakresie Ustawy Prawo Budowlane i przepisów z nim związanych,

- weryfikacji  zasadności roszczeń z tytułu wad i nieprawidłowości wykonawczych,

5.Opinie w sprawach techniczno-prawnych i podatkowych.

- kwalifikacja obiektów budowlanych ,budowli ,budynków, urządzeń technicznych, części składowych, odłączanie zgodnie z art. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz art. 47 § 2 Kodeksu Cywilnego.

- kwalifikacja obiektów budowlanych jako środków trwałych dla organów podatkowych,wydziałów finansowych, przedsiębiorstw.

- orzecznictwo w zakresie spraw prawno-budowlanych

- postępowania administracyjne  Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, błędy proceduralne, zasadność postępowań właściwość podstaw prawnych  prowadzenia postępowań

- postępowania w sprawie samowoli budowlanej, użytkowania obiektów bez stosownych zgłoszeń, zawiadomień i decyzji administracyjnych ,opłat administracyjnych

- odwołania od decyzji PINBUD.

___________________________________________________________________________

 

OFERTA

 

Biura Rzeczoznawców i Biegłych z Zakresu Budownictwa  

 

Informujemy że wykonujemy wszelkiego rodzaju opinie w dziedzinie szeroko pojętego budownictwa w zakresie:

 1. Zabezpieczenie materiałów dowodowych w postępowaniach przed sądowych i sądowych.
 2. Zabezpieczenie terenu miejsc katastrof budowlanych.
 3. Zabezpieczenie terenu miejsc wypadków.
 4. Zabezpieczenie terenu i miejsc pożarów.
 5. Zabezpieczenie miejsc i obiektów przerwanych prac.
 6. Pobieranie próbek materiałów budowlanych celem badań fizykochemicznych.
 7. Oceny Technologii robót budowlanych wykończeniowych i konstrukcyjnych.
 8. Oceny Konstrukcji budowlanych i inżynieryjnych - realizacja i projektowanie.
 9. Diagnostyki budynków, obiektów budowlanych, dróg.
 10. Utrzymania, kontroli technicznej obiektów budowlanych.
 11. Wykonywania ekspertyz, opinii technicznych, ocen i orzeczeń budowlanych w zakresie stanu technicznego budynków, obiektów budowlanych i inżynieryjnych, wadliwie wykonanych robót budowlanych.
 12. Ocena projektów architektoniczno-budowlanych.
 13. Podziały budynków.
 14. Odpowiedzialności zawodowej w aspekcie Kodeksu Karnego i Prawa Budowlanego.
 15. Określania kosztów wycen robót budowlanych, odszkodowań,
 16. Opracowania z zakresu Szkód Górniczych, projekty, ocena zabezpieczeń ocena wartości szkód,
 17. Inne.

Posiadamy skaner laserowy 3D Leica Geosystem P40 , który wykorzystujemy do realizacji zabezpieczenia materiałów dowodowych w postaci chmury punktów jest to najnowocześniejsza technologia na świecie. Skanowanie laserowe 3D w nowoczesnym budownictwie znajduje  coraz więcej zastosowań a wyniki skanowania w formie znacznej liczby punktów pomiarowych, tzw. chmury danych, dają możliwość szybkiego i szczegółowego odwzorowanie skanowanych obiektów. Przykładem są trudno dostępne obiekty budowlane i inżynieryjne, uszkodzone, w złym stanie technicznym zagrażającym bezpieczeństwu (katastrofy budowlane, wypadki) lub nie posiadające regularnej geometrii,  które nie posiadają aktualnej dokumentacji technicznej, takie jak np. budynki i budowle historyczne, zabytkowe elewacje, konstrukcje dachowe, obecnie mogą być skutecznie pomierzone skanerem laserowym. Dzięki pozyskanych tą metodą danych, możliwe jest zinwentaryzowanie obiektu w bardzo krótkim czasie i dostarczenie osobom zainteresowanym niezbędnych informacji o istniejących obiektach oraz skuteczne zabezpieczenie materiałów dowodowych dla dalszych postępowań. Posiadamy również wieloraki sprzęt np.:

- Anemometry do pomiarów przepływu powietrza 

- Kamery inspekcyjne, 

- Wilgotnościomierze do pomiaru wilgotności drewna, powierza, murów, 

- Sklerometr służący do nieinwazyjnych badań wytrzymałości betonu, 

- Twardościomierz służący do nieinwazyjnych badań wytrzymałości stali, 

- Przymiary i inne urządzenia do precyzyjnych pomiarów elementów stalowych spoin itp. 

- Dalmierze laserowe, 

- Wiertnicę z koronkami diamentowymi do pobierania próbek rdzeniowych w celu badania parametrów fizykochemicznych np.: elementów betonowych, żelbetowych itp. 

- oraz wiele innych służących do weryfikacji parametrów wymiarowych , jakościowych elementów budowlanych, 

- Stosowne oprogramowanie komputerowe do obróbki danych numerycznych, wykonywania obliczeń konstrukcyjnych i dokumentacji CAD.

 

 Zapraszamy do współpracy

 

 

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013