SZKOLENIA I SEMINARIA

1.CEL SZKOLENIA SEMINARIUM.

Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu budowlanego procedurami administracyjnymi w budownictwie  ze  związanymi z nim zagadnieniami prawno-technicznymi ,praktycznymi aspektami realizacji robót budowlanych .Szkolenie daje możliwość zapoznania się z teoretycznymi podstawami wykonywania robót budowlanych oraz zasadami diagnostyki budowlanej, kontroli budynków, przeglądów okresowych,oceny stanu technicznego budynków ,wykonywania opinii i ekspertyz technicznych.

2.WYKŁADY.

Wykłady realizowane są  z wykorzystaniem nowoczesnych środków audiowizualnych, wykłady w formacie prezentacji multimedialnej PPT w programie Power Point na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawno-technicznych oraz wieloletnich doświadczeń wykładowcy akademickiego

 dr inż.Krzysztofa Michalika

Rzeczoznawcy Budowlanego

Biegłego Sadowego z Zakresu Budownictwa

z Katedry Budownictwa Wydziału Architektury, Budownictwa i Sztuk Stosowanych Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach.

Uczestniczy otrzymują materiały w formie elektronicznej i papierowej.

Wykłady odbywają się na zasadzie wykładów i przeprowadzania konkretnych procedur administracyjnych ,treningu na konkretnych zdarzeniach w procesach budowlanych .

 Celem szkolenia jest  zapoznanie uczestników z przebiegiem procesu budowlanego ,procedurami administracyjnymi w budownictwie  ze  związanymi z nim zagadnieniami prawno-technicznymi ,praktycznymi aspektami realizacji robót budowlanych .Szkolenie daje możliwość zapoznania się z teoretycznymi podstawami wykonywania robót budowlanych oraz zasadami diagnostyki budowlanej, kontroli budynków, przeglądów okresowych,oceny stanu technicznego budynków ,wykonywania opinii i ekspertyz technicznych.

3.UCZESTNICY SEMINARIUM.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do: -przedsiębiorców budowlanych,

- przedsiębiorstw specjalistycznych

- nadzoru technicznego

- inżynierów budownictwa pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

- studentów wydziałów  budownictwa


I. Szkolenia teoretyczne w zakresie :

Zagadnienia teoretyczne  i prawno-techniczne

1.Prawo budowlane ,rozporządzenia w aspekcie użytkowania budynków.
2.Procedury administracyjne w budownictwie, procesy inwestycyjne  
3.Dokumentacja na placu budowy.
4. Przepisy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
5. Zadania i odpowiedzialność kierownika budowy.
6. Kryteria sporządzania planu bioz.
7. Ocena ryzyka zawodowego.
8. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
9. BHP w robotach ziemnych.
10. Warunki techniczne.
11. Eurokody
12.Roboty ziemne w budownictwie.
13.Szkody górnicze. Zabezpieczenia budynków na terenach górniczych, Odszkodowania.

 

Część II. Technologia Robót Budowlanych-Roboty Ziemne.

1.Wprowadzenie.

2.Właściwości gruntów ze względu na prowadzenie robót ziemnych.

3.Zasady określania ilości robót ziemnych.

4.Zasady planowania przemieszczania mas ziemnych.

5.Zasady zdejmowania ziemi roślinnej.

6.Zasady wykonywania wykopów i nasypów.

7.Wykonywanie robót za pomocą koparek i ładowarek.

8.Wykonywanie robót za pomocą spycharek.

9.Wykonywanie robót za pomocą zgarniarek i równiarek.

10.Zagęszczanie gruntu.

11.Wykonywanie przejść podziemnych metodą górniczą i bezwykopowo.

12.Wykopy wąskoprzestrzenne pod instalacje.

13.Dokumentacja techniczna dla robót ziemnych.

14.Ścianki szczelne i szczelinowe.

15.Wzmacnianie gruntów.

16.Warunki wykonywania i odbioru robót ziemnych.

17.Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas robót ziemnych.

Część III. Zabezpieczenie Budynków na Oddziaływania Górnicze.

1. WPROWADZENIE,PODSTAWY PRAWNE

2. WIADMOŚCI WSTĘPNE.

2.1.Budownictwo na terenach górniczych.

2.2.Systematyka szkód górniczych.

3.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA POWIERZCHNIĘ.

3.1.Rodzaje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię.

3.2.Deformacje ciągłe-niecka górnicza.

3.3.Deformacje nieciągłe.

3.4.Wstrząsy pochodzenia górniczego.

3.5.Zmiana stosunków wodnych w podłożu.

4.WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA OBIEKTY.

4.1.Klasyfikacja obiektów.

4.2.Deformacje ciągłe –niecka górnicza.

4.3.Nieciągłe deformacje terenu.

4.4.Wstrząsy górnicze.

4.5.Zmiana stosunków wodnych.

4.6.Tereny pogórnicze.

5.ZASADY OCHRONY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA TERENACH GÓRNICZYCH.

5.1.Zasady ogólne.

5.2.Dane górnicze.

5.3.Dane gruntowe.

5.4.Oddziaływania górnicze.

5.5.Obiekty projektowane.

5.6.Obiekty istniejące.

5.7.Sprawdzenie stanów granicznych konstrukcji.

6.ZACHOWANIE SIĘ OBIEKTÓW BUDOWLANYCH PODDANYCH WPŁYWOM WPŁYW CIĄGŁYCH DEFORMACJI POWIERZCHNI.

6.1.Przerwy dylatacyjne.

6.2.Budynki sztywne.

6.3.Budynki halowe.

6.4.Obiekty sakralne .

6.5.Inne obiekty.

6.6.Wychylenie obiektów.

6.7.Realizacja obiektów w czasie ujawniania się wpływów eksploatacji  górniczej.

 

Część IV. Konstrukcje budowlane .

1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA WSPÓŁCZESNYCH KONSTRUKCJI NOSNYCH W BUDOWNICTWIE MIEJSKIM.

2.BUDYNKI WIELORODZINNE I WIELOKODYGNACYJNE.

3.BUDYNKI SZKIELETOWE

4.BUDYNKI ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI.

5.BUDYNKI O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ MONOLITYCZNEJ.

6.BUDYNKI ŻELEBETOWE PREFABRYKOWANE.

7.BUDYNKI ŻELBETOWE O KONSTRUKCJI SZKIELETOWEJ.

8.BUDYNKI ZE SZKIELETEM STALOWYM.

9.KONSTRUKCJE SZKIELETOWE  Z DREWNA KLEJONEGO.

10.KSZTAŁTOWANIE BUDYNKÓW HALOWYCH.

11.HALE O KONSTRUKCJI Z DREWNA KLEJONEGO.

12.HALE O KONSTRUKCJI STALOWEJ.

13.HALE O KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ.

14.BUDYNKI MIEJSKIE O SPECJALNYM PRZEZNACZENIU.

15.KONSTRUKCJE BUDOWLANE DUŻYCH ROZPIĘTOŚCI.

 

Serdecznie Zapraszamy

rzeczoznawca.biurokonstruktor.com.pl @ Copying 2013